Beum Elektro BV

Al meer dan 40 jaar!

Privacyverklaring van Beum Elektro BV,
Klinkenberg 94-100. 6231 BE Meerssen.
KvK nummer 14632007
1. Wie zijn wij  
Beum Elektro BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten en verdere relaties
De contactgegevens van ons bedrijf staan op de website www.beum-elektro.nl en op papier in onze winkel/showroom.

2. Welke gegevens verwerken wij van u
In de administratie van de Beum Elektro BV leggen wij de volgende gegevens vast:
Heer/ Mevrouw, voorletters, naam, adres, postcode, woonplaats 
e-mailadres, telefoonnummer, bankrekening nummer.


a. verwerking gegevens afhankelijk van soort dienstverlening
Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van onze dienstverlening. We verwerken in ieder geval uw contactgegevens - naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en uw e-mailadres.

b. financiële gegevens
We verwerken uw bankgegevens indien de financiële afwikkeling verloopt via een van onze bankrekeningen. Indien u betaald a contant of per pinautomaat dan registreren we geen bankkgegevens van u. 

c. contactmomenten vastgelegd in verwerkingsregister 
Wanneer uw aankoop wordt bezorgd door onze bezorgdienst  of wanneer u gebruikt van onze technische dienst registreren we uw NAW gegevens omdat we niet nodig hebben voor de aflevering of een huisbezoek van een van onze technici. 

d. Opnemen en bewaren gesprekken, beeldmateriaal en externe bronnen 
We bewaren geen gesprekken en verzamelen geen persoonsgegevens van u uit externe bronnen. Wij werken dus alleen met persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt. Eventuele bewakingscamera beelden gemaakt in ons pand dienen alleen ter beveiliging en worden na maximaal 1 week weer vernietigd .

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?
Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

a. voor (verbetering van) onze dienstverlening. 
Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen, of uw aankoop afleveren bij thuis.
b. risico’s verkleinen
Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen, bijvoorbeeld door
uw IP-adres te registreren, wanneer u onze website bezoekt. We doen dit bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult waarop u zelf gegevens invult. Het doel  van deze registratie is het voorkomen en aanpakken van fraude of ander misbruik van onze site. 

c. marketing activiteiten uitvoeren
We houden u graag op de hoogte van de activiteiten van de ons bedrijf. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of via social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.
Dit kunnen we doen: 
We bekijken welke producten en diensten u al wel gebruikt en welke niet.  
We kunnen indien we dit wenselijk achten voor onze klanten  uw keuzes en zoekopdrachten bijhouden en analyseren. Dit kan bijvoorbeeld als onze webpagina’s of apps bezoekt en e-mails zoals een nieuwsbrief opent registreren.

d. Verbeteren en innoveren
We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om onze dienstverlening veel persoonlijker te maken door ze te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo kunnen we:
De oorzaak van vragen oplossen, pagina’s en formulieren op de website verbeteren en processen versnellen. 
De beveiliging verbeteren. 
Meten consumenten diensten gebruiken en wat het resultaat is van een campagne. En als dat nodig is: dingen verbeteren.   
Nieuwe diensten ontwikkelen. 
Rapportages maken van onze analyses en inzichten en daarmee informatiediensten op geaggregeerd niveau leveren. Bij het analyseren verwijderen we de persoonsgegevens die we niet nodig hebben. En we kunnen gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken.


4. De rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken
Het aangaan en/of uitvoeren van uw aankoop en het aangaan en/of uivoeren van contractuele afspraken, zoals de levering van apparatuur of servicebezoek bij u thuis.
Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld verstrekken van informatie aan de overheid indien wij daartoe verplicht zijn.
Gerechtvaardigd belang van de Beum Elektro BV.  Dit geldt o.a. voor direct marketing activiteiten e.d.


5. Hoe beveiligen we uw gegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
 
a. beveiliging
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes en gegevensdragers waar gegevens zijn opgeslagen en we werken conform het vastgestelde informatie- beveiligingsbeleid.

b. geheimhouding
We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen daartoe bevoegde bestuurs- en commissieleden mogen uw gegevens inzien en verwerken.


6. Hoe lang bewaren we uw gegevens 
Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben we naast de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te maken met andere wetgeving. Op basis van de AVG mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Andere wetten kennen zowel minimale als maximale termijnen waar wij rekening mee moet houden. Uw persoonsgegevens bewaren we minimaal 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap en/of donateurschap. 


7. Toestemming
Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming met inachtneming van de wettelijke eisen altijd weer intrekken. 
Met het aangaan van een aankoopcontract of het het verzoeken voor een reparatie en/of huisbezoek dienen gaat u accord met de registratie van de gegevens zoals genoemd in artikel 2.

8. Met wie kunnen we uw gegevens delen 
Beum elektro BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is. 
Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid. 

Wij schakelen soms andere dienstverleners en bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren. Denk hierbij aan noodzakelijke appassingen of updates welke door de fabrikant van de bedoelde apparatuur wordt uitgevoerd. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. Beum Elektro BV blijft daarbij de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.
9.  Wat zijn uw rechten
a. gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.
Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent en kunnen wij u vragen zich te legitimeren. Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar beum-elektro@hetnet.nl  onder vermelding van ‘verzoek tot inzage/correctie’. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

b. gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’. 
In de volgende situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. 
de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
de toestemming voor het verwerken is ingetrokken.
er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking 
de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen

c. beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

d. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

e. Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen die wij via e-mail verspreiden. Wij bellen u niet voor commerciële doelen. 


10. Email, social media en Google 
Voordat wij via email met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor, tenzij u deze toestemming al eerder gegeven heeft. Bij een email aan een groep zullen wij de e-mailadressen van de geadresseerden alleen BCC vermelden. Deze toestemming vragen wij u altijd vooraf U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.
Het eigen gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social-mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen goed door te nemen. En we raden u aan persoonlijke vragen en informatie op een andere wijze met ons te delen.  


12. Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten of in de wet of in de rechtspraak. Deze tekst van de privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-5-2018
13. Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons per telefoon of mail  Stuur een mail naar: beum-elektro@hetnet.nl of een brief naar de directie van Beum Elektro BV, Klinkenberg 94-100, 6231 BE Meerssen 043-3643446

Heeft u klachten over privacy dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande mail of telefoonnummer dan wel via een brief  Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.